Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Marek Petri

Region:
Kraków
Data emisji:
05.07.2024
Z g bokim alem zawiadamiamy,
e dnia 29 czerwca 2024 roku
odszed od nas w wieku 77 lat

dr in .

Marek Petri

kochany Ojciec i Dziadek

Wieloletni pracownik Katedry Technologii Materia ów Budowlanych
Wydzia u In ynierii Materia owej i Ceramiki AGH w Krakowie.
By wybitnym naukowcem i cenionym pedagogiem,
który przez wiele lat z oddaniem po wi ca si
pracy naukowej i kszta ceniu m odych in ynierów.

Ceremonia pogrzebowa odb dzie si
w poniedzia ek, dnia 8 lipca 2024 roku o godzinie 12.30
w Domu Pogrzebowym ZP Karawan,
przy ul. Rakowickiej 26a,
po czym nast pi odprowadzenie Zmar ego
na miejsce wiecznego spoczynku

Rodzina

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi