Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:
Region:
Częstochowa
Data emisji:
25.01.2016

Wyrazy g bokiego i szczerego wspó czucia
oraz
s owa pocieszenia nios ce ukojenie

Panu
Tomaszowi Kucharskiemu
Wójtowi Gminy Olsztyn

Zast pcy Prezesa Zarz du Zwi zku Komunalnego Gmin
ds. Wodoci gów i Kanalizacji w Cz stochowie

z powodu mierci

MAMY
Ewy Kucharskiej

sk adaj

cz onkowie Zgromadzenia, Zarz du i pracownicy
Zwi zku Komunalnego Gmin ds. Wodoci gów i Kanalizacji
w Cz stochowie

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi