Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Alfred Dusza

Region:
Katowice
Data emisji:
06.11.2015

WSPOMNIENIE

Alfred Dusza
ur. 1945, zm. 2015

28 pa dziernika 2015 roku t um ludzi odprowadza
.p. Alfreda z kaplicy cmentarnej na miejsce Jego
wiecznego spoczynku na cmentarzu w Katowicach - Bogucicach.
Wida by o, e oprócz rodziny mia te bardzo
wielu przyjació i znajomych.
Ca e ycie zawodowe Freda, jak go nazywali my, zwi zane by o
z Biurem Studiów, Projektów i Realizacji
ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.
Rozpocz tu prac w 1968 roku. W ci gu 38 lat pracy stale
poszerza swoje kwalifikacje, zdobywa ci gle nowe do wiadczenia
i w ten sposób awansowa stopniowo na coraz to wy sze stanowiska: pocz wszy od technika, a do starszego projektanta.
Sta si cenionym specjalist w zakresie projektowania ruroci gów
wysokopr nych i wysokotemperaturowych. Wykona niezliczone
ilo ci prac projektowych dla ró nych elektrowni polskich:
aziska, Turów, Siersza, Skawina, Pomorzany, dla Huty Katowice,
Huty im. S dzimira, jak równie dla elektrowni zagranicznych
jak np. elektrownia Prunerov w Czechach. Niezwykle pracowity,
bardzo rzetelnie podchodzi do swoich obowi zków. By te przy
tym zawsze otwarty dla innych ludzi: kole e ski, ch tny do rozmowy, uzgodnie , nigdy nie odmówi pomocy innym pracownikom.
Wiele nauczyli my si od niego w sprawach zawodowych i wiele
jeszcze mogli my si nauczy . Niestety powa na choroba zmusi a Go
do wcze niejszego odej cia na rent zdrowotn .
Praca nie wype nia a jednak ca ego ycia Freda.
Wiele lat temu, w czasie pracy w biurze, pozna tu swoj przysz on Ma gosi . Potem urodzi a si ich córka Ola. I to w a nie rodzina by a
dla Freda zawsze najwa niejsza. Pami tam z jak pasj opowiada
nieraz o ró nych pracach remontowych wykonywanych w swoim
mieszkaniu oraz o tym, jakie potrawy b dzie w tym roku osobi cie
przygotowywa na Wigili .
Pami tam równie us yszan kiedy przypadkowo Jego rozmow
telefoniczn ze swoj siostr . Przysz o mi wtedy do g owy, e rzadko
dzi spotyka si tak ciep e i serdeczne relacje pomi dzy rodze stwem.
Ostatnie lata swojego ycia, b d c ju na emeryturze, po wi ci
opiece nad swoim ukochanym, d ugo wyczekiwanym wnukiem.
Niestety kolejna choroba nie pozwoli a Mu ju dalej cieszy si yciem.

Odszed od nas na zawsze, zdecydowanie za wcze nie.

Pozostanie w naszej pami ci nie tylko jako rzetelny wspó pracownik, wzorowy M , Ojciec i Dziadek, ale równie jako dobry kolega, wietny kompan w czasie spotka towarzyskich, doskona y narciarz,
zapalony turysta, uczestnik rajdów turystycznych energetyków.
B dzie nam Go bardzo brakowa o, takich ludzi si nie zapomina.

Kole anki i koledzy
z Enegoprojekt - Katowice SA

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi