Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Andrzej Krztoń

Region:
Katowice, cała Polska
Data emisji:
26.08.2015

Wspomnienie

13 sierpnia 2015 roku odszedł

dr inż.
Andrzej Krztoń

wspaniały człowiek i ceniony naukowiec. Pracownik Centrum
Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk.
Kochający mąż, ojciec i dziadek.
Dr inż. Andrzej Krztoń urodził się 5 grudnia 1951 roku
w Siemianowicach Śląskich. W 1975 roku ukończył studia na
Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej
w Gliwicach, uzyskując dyplom magistra inżyniera w zakresie
podstawowej syntezy organicznej. Po studiach pracował między innymi
w Zakładach Gumowych Górnictwa w Bytomiu oraz w Instytucie
Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. W 1987 roku rozpoczął pracę
w Zakładzie Karbochemii PAN w Gliwicach, w którym do 1990 roku
pełnił funkcję kierownika Pracowni Analitycznej, natomiast do
1992 roku kierował pracami Laboratorium Automatycznych Metod
Analizy Węgla. Zainteresowania naukowe dr. inż. Andrzeja Krztonia
w początkowych latach jego pracy w Zakładzie Karbochemii
obejmowały badania właściwości paków węglowych, które prowadził
we współpracy z naukowcami z terenów byłego ZSRR, Hiszpanii
oraz Francji. Zwieńczeniem tych badań była rozprawa doktorska,
którą obronił w 2001 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki
Wrocławskiej. W kolejnych latach dr inż. Krztoń kierował
pracami badawczymi nad katalitycznym usuwaniem zanieczyszczeń
powstałych podczas procesów przetwórstwa węgla.
W ciągu trzydziestu lat pracy naukowej dr inż. Krztoń prowadził
badania w ramach dziesięciu projektów, głównie międzynarodowych,
a jego dorobek obejmuje kilkadziesiąt prac, które stanowią
niewątpliwy wkład w rozwój nauki o materiałach węglowych
oraz wiedzy o procesach katalitycznych w ochronie środowiska.
Przez cały czas swojej aktywności zawodowej dr inż. Krztoń
prowadził intensywną współpracę z francuskimi ośrodkami naukowymi,
co wiązało się z częstymi stażami naukowymi i dydaktycznymi
na Uniwersytetach w Metz i Paryżu. Przez 10 lat, do roku 2012,
dr inż. Andrzej Krztoń z pełnym zaangażowaniem pełnił funkcję
koordynatora współpracy polsko-francuskiej oraz Międzynarodowej
Grupy Badawczej. Na coroczne spotkania tej grupy przyjeżdżała liczna grupa
naukowców z Europy, Azji i Ameryki Południowej. Spotkania miały na celu nie tylko
prezentowanie wyników badań realizowanych
pomiędzy polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i wymianę
myśli, ale również scalanie grup badawczych z różnych krajów
i promowanie młodych naukowców.
Za swoje wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz rozwijania
współpracy naukowej między Polską i Francją, dr inż. Andrzej Krztoń
został doceniony przez ministra Edukacji Republiki Francuskiej
i w 2014 roku został odznaczony orderem Kawalera Palm Akademickich.
Ogromna wiedza dr. inż. Krztonia, jego zapał i wyjątkowe zdolności
organizatorskie były zawsze bardzo wysoko cenione wśród jego
współpracowników oraz członków Międzynarodowej Grupy Badawczej.
Dr inż. Krztoń był człowiekiem bardzo lubianym w środowisku
naukowym, przede wszystkim za swoją uprzejmość, życzliwość,
otwartość oraz ogromne poczucie humoru.
Tego wszystkiego będzie nam bardzo brakować.

Pracownicy Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi