Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jan Rzeczkowski

Region:
Warszawa
Data emisji:
09.01.2010

Z bólem i ogromnym alem przyj li my wiadomo
o tragicznej mierci naszego Absolwenta

Janka Rzeczkowskiego

Pami tamy Ci , Janku, pe nego rado ci,
ciep a i yczliwo ci dla innych.
Nie da si zapomnie Twojego rozbrajaj cego, serdecznego u miechu.
I cho od Twojej matury up yn o ju prawie osiem lat,
Twój obraz w naszej pami ci jest wci ywy i wyra ny.
I taki pozostanie. Odpoczywaj w pokoju.


Rodzicom, Siostrze i Bliskim

sk adamy wyrazy serdecznego wspó czucia


Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
Prywatnego Liceum Ogólnokszta c cego
nr 32 im. Jeana Monneta w Warszawie

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi