Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Ewa Saleta

Region:
Częstochowa
Data emisji:
10.03.2016

"Odesz a cicho, bez s ów po egnania.
Tak jakby nie chcia a, swym odej ciem smuci ...
tak jakby wierzy a w godzin rozstania,
e masz niebawem z dobr wie ci wróci "

Z g bokim alem przyj li my wiadomo
e w dniu 7 marca 2016 roku zmar a

Ewa Saleta

nasza kole anka, która by a cz owiekiem skromnym i yczliwym.

M owi Witoldowi i córce Joannie

sk adamy wyrazy g bokiego wspó czucia
i szczerego alu

Kole anki i Koledzy
ze Spó dzielni Mieszkaniowej "Metalurg"

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi