Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

adam Sobociński

Region:
Warszawa
Data emisji:
01.02.2016

28 stycznia 2016 roku zmar


Adam Soboci ski

wybitny dzia acz Polskiego Czerwonego Krzy na Mazowszu
by y prezes i wieloletni wiceprezes
Mazowieckiego Oddzia u Okr gowego PCK
wyró niony wszystkimi odznaczeniami i wyró nieniami PCK
oraz
Krzy em Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Uroczysto ci pogrzebowe odb d si
w poniedzia ek 1 lutego 2015 roku o godzinie 8.00
przy bramie nr II Stare Pow zki

Cze jego pami ci

Wyrazy wspó czucia

onie, Synom, Rodzinie

sk ada

Jerzy Bogus aw Czubak
Prezes Honorowy MOO PCK w Warszawie

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi