Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Region:
Częstochowa
Data emisji:
15.10.2015

Prezesowi Zarz du Przedsi biorstwa Wodoci gów i Kanalizacji Okr gu Cz stochowskiego Spó ka Akcyjna w Cz stochowie

Panu
Andrzejowi Babczy skiemu

wyrazy g bokiego wspó czucia z powodu mierci

Mamy

sk adaj

Zarz d i Pracownicy Wielobran owego Przedsi biorstwa Inwestycyjnego "Wudimeks" Sp. z o.o.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi