Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jan Stefan Bojanowski

Region:
cała Polska
Data emisji:
01.09.2011

Z żalem zawiadamiamy, że 29 sierpnia 2011r.
zmarł w Warszawie, w wieku 89 latprof. dr hab.
Jan Stefan Bojanowski

emerytowany profesor IHAR-PIB w Radzikowie

Był prawdziwym uczonym, mądrym i dostojnym a zarazem Człowiekiem
o niespotykanej wrażliwości, otwartym na innych
i obdarzonym nadto świetnym poczuciem humoru.

Twórca nowoczesnych metod hodowli kukurydzy.
Jego wizja mieszańców heterozyjnych została zrealizowana
i stała się podstawą obecnej hodowli kukurydzy.

Urodzony 31 października 1921r. w Warszawie, absolwent gimnazjum
im. T. Czackiego i liceum im. A. Mickiewicza. W latach 1941-1942 kontynuował naukę na tajnych kompletach szkoły rolniczej, a w 1949r. ukończył Wydział Rolniczy SGGW. Pierwszy kontakt z hodowlą roślin miał już w warunkach wojennych, w 1941 roku, podczas praktyki.
Prace naukowe nad kukurydzą rozpoczął, pracując w Zakładzie Genetyki PAN w Skierniewicach i dalej je kontynuował w Katedrze Genetyki SGGW i IHAR. Przetłumaczył z języka angielskiego dwa podręczniki uniwersyteckie: "Hodowla Roślin i Cytogenetyka" F. C. Elliota
i "Podstawy Hodowli Roślin" R. W. Allarda. Autor rozdziału "Hodowla kukurydzy" w pierwszej wydanejw Polsce (1964) monografii pt.:
"Kukurydza", pod redakcją prof. T. Ruebenbauera. Podręczniki te
stały się bardzo ważnymi pozycjami literatury z zakresu hodowli roślin; korzystało z nich wiele roczników studentów oraz wielu naukowców.
W 1969r. rozpoczął pracę w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
w Radzikowie na stanowisku zastępcy dyrektora ds. naukowych,
którą to funkcję pełnił do 1976r. W 1972r. z Jego inicjatywy utworzono
w IHAR w Radzikowie Samodzielną Pracownię Kukurydzy,
którą po kilku latach przekształcono w Zakład Kukurydzy.
Profesor Jan Bojanowski był kierownikiem tej jednostki przez prawie 20 lat, aż do momentu przejścia na emeryturę w 1991 roku.
Ś.P. Profesor Jan Bojanowski był członkiem rad naukowych kilku
instytutówrolniczych: IHAR, IUNG, IBMER, COBORU,
członkiem Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin Wydz. V PAN.
Uczestniczył w pracach Wielkopolskiego, a następnie Polskiego Związku
Producentów Kukurydzy, którego był honorowym członkiem.
Aktywnie uczestniczył w pracach Europejskiego Stowarzyszenia
dla Badań w Hodowli Roślin - EUCARPIA. Przez trzy kadencje był członkiem zarządu, a w latach 1983-1986 pełnił zaszczytną funkcję
prezydenta tej organizacji. W latach 1970-2006 był redaktorem Komitetu Redakcyjnego Biuletynu IHAR. Na emeryturę przeszedł po 51 latach pracy, z których 40 poświęcił kukurydzy.

Praca nad tą rośliną stała się najważniejszą pasją jego życia.
Kierowany przez profesora J. Bojanowskiego zespół problemowy
do spraw hodowli, uprawy i użytkowania kukurydzy uzyskał nagrody
resortowe: Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1975)
i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1976).
Profesor Jan Bojanowski odznaczony został wieloma odznaczeniami
m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi.

Żegnając Go z wielkim żalem
Żonie oraz Rodzinie

szczere wyrazy współczucia, składają

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
Pracownicy Pracowni Kukurydzy w Radzikowie

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 6 września 2011r. o godz. 13.00
- Warszawa, Kościół Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu.
Ceremonia pogrzebowa o godz. 14.30
na Cmentarzu Powązkowskim (Stare Powązki).

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi